Allmänna villkor för Opna

1 Inledning
Dessa allmänna villkor och dess bilagor (inkluderat framtida uppdateringar) tillsammans med de uppgifter som lämnats vid registrering (”Avtalet”)
reglerar Kundens rättigheter och skyldigheter avseende användning av Tjänsten och tillhörande Produkter som ingår i Opna. Du som ingår Avtalet med Amido, garanterar att du har behörighet att ingå Avtalet för Kundens räkning, och att Kunden således är bunden av de skyldigheter som anges i Avtalet.  Om inget annat avtal är upprättat mellan parterna för tjänsten, i vilket fall gäller det tidigare avtalet.

2 Definitioner
”Amido” avser Amido AB (publ), org. nr. 556751-8708; ”Anslutningspunkt” avser den punkt från vilken Amido ansluter Tjänsten till internet; ”Användare” avser av Kunden utsedd person(-er) som registrerats som användare i Tjänsten och/eller enligt Amidos instruktioner; ”Avtalstiden” avser tiden från
registrering av Kunden för Tjänsten till dess Avtalet upphör i enlighet med avsnitt 11; ”Dokumentationen” avser instruktioner, dokumentation, beskrivningar, användarguider eller annat material som tillgängliggjorts av Amido i Tjänsten; ”Force Majeure” avser en händelse utanför parts rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, väpnad konflikt, inbördeskrig, eldsvåda, naturkatastrofer, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, hackerattack eller annat intrång, eller därmed jämställd omständighet; ”Kunddata” avser all data eller information, inkluderat personuppgifter, som tillförts eller härrör från Kunden i Tjänsten; ”Kunden” avser den juridiska person som registrerats för Tjänsten; ”Part” eller ”Parterna” avser Kunden och Amido var för sig, eller tillsammans; ”Startdag” avser den dag som Kunden registrerat sig för Tjänsten; ”Tjänsten” avser en SaaS-tjänst för administration av enkel och säker inpassering såsom den tillhandahålls av Amido från tid till annan; ”Tredjepartsmjukvara” avser de programvaror (såväl öppen källkod som proprietär mjukvara) vars upphovsrätt tillhör annan än Amido och ingår i Tjänsten; ”Produkter” avser passerkort och andra produkter som Amido tillhandahåller och som används tillsammans med Tjänsten. 

3 Amidos skyldigheter

3.1 Under Avtalstiden, och under förutsättning att Kunden använder Tjänsten och Produkter i enlighet med Avtalet och Dokumentationen, ger Amido Kunden en icke-exklusiv, begränsad och ej överlåtbar rätt att från och med Startdagen, i Kundens egen näringsverksamhet, få tillgång till och
använda Tjänsten och Produkter på det sätt som framgår av Avtalet.
3.2 Amido ska från Startdagen tillhandahålla Tjänsten vid Anslutningspunkten 
3.3 Amido ska leverera Produkter som Användare beställt i Tjänsten.
3.4 Amido ska utföra sina åtaganden på ett fackmannamässigt sätt och ska tillhandahålla Tjänsten och Produkter enligt de metoder och standarder som Amido normalt tillämpar i sin verksamhet.
3.5 Tjänsten och Produkter tillhandahålls i befintligt skick, vilket innebär att Amido, utöver vad som uttryckligen framgår av Avtalet, inte lämnar någon garanti eller utfästelse av något slag, vare sig direkt eller indirekt för att Tjänsten eller Produkter kommer vara felfri, utan störning, eller alltid tillgänglig för Kunden. Detta innebär också att Amido inte lämnar någon garanti avseende särskild funktion för Tjänsten eller Produkter, eller att fel kommer att
åtgärdas inom viss tid. Amido ansvarar inte heller för att sådana behörigheter som tilldelats Kunden för en eller flera fastigheter kommer vara fullständiga eller korrekta, eller fungera utan störning eller fel.
3.6 Amidos ansvar för att tillhandahålla
Tjänsten och Produkter enligt Avtalet gäller inte om:
(a) Amido utför underhåll av Tjänsten som meddelats Kunden;
(b) Amido utför underhåll av akut eller allvarlig karaktär;
(c) Tjänsten eller Amido är utsatta för ett yttre angrepp;
(d) det pågår en Force Majeure händelse;
(e) fel eller störning uppstår i Kundens internetuppkoppling, utrustning eller mjukvara; eller
(f) det beror på en annan omständighet som kan hänföras till Kunden.

3.7 Amido får ensidigt göra ändringar i Tjänsten och dess funktioner förutsatt att sådan ändring inte väsentligen försämrar Tjänstens funktionalitet. Amido får även göra andra ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls, (3) månader efter det att Kunden underrättats om detta. Kunden får senast vid ändringens ikraftträdande säga upp Avtalet till upphörande vid dagen för ändringens ikraftträdande eller till den senare dag som anges i uppsägningen, dock senast tre (3) månader från då ändringen träder ikraft.
3.8 Med avseende på Tredjepartsmjukvara är Amidos ansvar begränsat till vad som gäller enligt villkoren i Amidos avtal med leverantörer av tredjepartsmjukvara och Kunden har inte rätt till skadestånd eller annan ersättning från Amido med anledning av fel, brist, försening eller immaterialrättsintrång. 
4 Kundens skyldigheter 
4.1 Kunden ska använda Tjänsten och Produkter i enlighet med Avtalet, Dokumentationen samt de övriga skriftliga instruktioner som Amido tillhandahåller till Kunden. 
4.2 Kunden åtar sig att informera Användarna om innehållet i Avtalet och Dokumentationen, och Kunden ansvarar fullt ut för att Användarna använder
Tjänsten och Produkter och i övrigt agerar i enlighet med Avtalet och Dokumentationen. 4.3 Kunden ska säkerställa att användning av Tjänsten och Produkter (så som passerkort) (i) enbart sker i Kundens verksamhet och i Användarens tjänsteutövning; och (ii) i enlighet med de behörigheter som tilldelats Kunden av dess kunder/uppdragsgivare. 4.4 Kunden ansvarar för kommunikationen mellan Kunden och Anslutningspunkten samt för att Kunden innehar den utrustning och mjukvara som krävs för att nyttja Tjänsten. 4.5 Kunden ansvarar för att ingen annan än Användare får tillgång till Tjänsten eller därtill hörande Produkter. Kunden ska meddela Amido omedelbart om denne misstänker eller upptäckt att obehörig har fått tillgång till Tjänsten eller Produkter. Om Produkter stulits eller tappats bort ska Kunden (om denna funktion finns för Produkten) spärra dessa i Tjänsten. 4.6 Kunden är skyldig att betala för Produkter som Användare beställt i Tjänsten. Kunden är även skyldig att stå för kostnad som uppstår i samband med sådan beställning om Användaren inte lämnat korrekt eller tillräcklig information, exempelvis om felaktiga personuppgifter angivits eller att fotografiet inte uppfyller kraven på tydlighet. 4.7 Kunden ska tillse att: (a) Kunddata är fri från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig mjukvara eller kod. (b) Kunden inhämtat alla nödvändiga tillstånd, samtycken eller rättigheter till Kunddata som härrör från Kunden. (c) användning av Tjänsten sker i enlighet med tillämpliga lagar, och enbart för de syften som Tjänsten är avsedd. (d) Användare informeras om den behandling av personuppgifter som sker i samband med användning av Tjänsten och att alla övriga krav i tillämplig dataskyddslagstiftning uppfylls. (e) Användarna vid registrering av konto, vid beställning av Produkter, samt i övrigt vid användande av Tjänsten lämnar korrekt och tillräcklig information till Amido. 4.8 Kunden får inte förfoga över (dvs. inte på något sätt använda, kopiera eller ändra) den mjukvara som ingår i Tjänsten utöver vad som framgår av Avtalet eller av tvingande svensk lagstiftning. 4.9 I den mån Tjänsten tillhandahålls med eller är beroende av användning av mjukvara från tredje part som inte ingår i Tjänsten, ska Amido meddela Kunden om sådan mjukvara i syfte att Kunden själv ska kunna ingå licensavtal med sådan tredje part. Sådan mjukvara omfattas inte av Avtalet och Amido bär gentemot Kunden inte något ansvar i förhållande till sådana mjukvaror. Kunden informeras härmed om att Användare behöver tjänsten BankID, eller annan av Amido meddelad identifieringslösning, för att kunna identifiera sig och registrera sig i Tjänsten. 4.10 För det fall Kunden nyttjar Tjänsten eller Produkter i strid med Avtalet eller om Amido av annan anledning finner att Kundens fortsatta åtkomst till eller användning av Tjänsten eller Produkter medför skada, hinder eller negativ inverkan på Tjänsten, Amido eller Amidos övriga kunder, eller att det finns risk för sådana följder, har Amido rätt att omedelbart avbryta Kundens åtkomst till Tjänsten och/eller spärra Produkter eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Om Kundens nyttjande av Tjänsten eller Produkter medfört skada för Amido har Amido härutöver rätt till skadestånd från Kunden. 4.11 Kunden ska hålla Amido skadeslös för all 3 Allmänna Villkor – Version 1.0 – Mars 2023 typ av kostnad, skada eller förlust som kan uppkomma till följd av att Kunden inte uppfyllt sina åtaganden enligt detta avsnitt 4.

5 Pris och betalning
5.1 Kunden ska erlägga betalning för Tjänsten och Produkter i enlighet med Amidos vid var tid gällande prislista. 5.2 Betalning ska erläggas mot faktura. Betalning ska senast vara Amido tillhanda 30 dagar från fakturans datum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på utestående belopp till dess betalning erlagts.

6 Personuppgifter Inom ramen för Tjänsten behandlar Amido personuppgifter för Kundens räkning. För sådan behandling gäller det personuppgiftsbiträdesavtal som framgår av Bilaga 1. Om inget annat personuppgiftsbiträdesavtal är skrivet mellan parterna.


7 Immateriella rättigheter och Kunddata 7.1 Alla immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten, samt den mjukvara, de tjänster och funktioner som ingår i Tjänsten, tillhör Amido eller Amidos licensgivare. Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten överlåts till Kunden eller Användarna. 7.2 Alla rättigheter hänförliga till Kunddata tillhör Kunden, eller den som Kunden fått tillåtelse från att använda dessa, och Amido får, utöver vad som anges nedan, endast använda Kunddata i den utsträckning som är nödvändig för att Amido ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet. Amido erhåller en icke-exklusiv, världsvid och i tiden obegränsad rätt att använda Kunddata i aggregerat och anonymiserat format för att analysera, förbättra och vidareutveckla Tjänsten. 7.3 Kunden ansvarar för att Kunddata inte gör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning. Kunden ska hålla Amido skadeslös för all typ av kostnad, förlust eller skada som kan uppkomma till följd därav. 8 Intrång i tredje parts rättigheter 8.1 Amido är skyldig att på egen bekostnad försvara och hålla Kunden skadeslös avseende förluster och kostnader som åsamkas Kunden till följd av anspråk om att Kundens och/eller Användares nyttjande av Tjänsten medför intrång i tredje mans rättigheter. Detta förutsätter dock att Kunden använt Tjänsten i enlighet med Avtalet och Dokumentationen, omedelbart ger Amido information om anspråket, samt skälig assistans i försvaret mot eller förlikningen av sådant anspråk. 8.2 Om tredje man gör gällande att Kundens nyttjande av Tjänsten gör intrång i tredje mans rättigheter, ska Amido, efter eget val, (i) se till att Kunden fortsatt ska kunna nyttja Tjänsten genom att nödvändiga rättigheter erhålls eller att Tjänsten anpassas så att intrång inte längre föreligger; eller (ii) ha rätt att omedelbart säga upp Avtalet. 8.3 Amido ansvarar inte för intrång i immateriella rättigheter som beror på Kunddata eller annat material som har tillhandahållits av Kunden.

9 Sekretess Parterna förbinder sig att under Avtalstiden och under fem (5) år därefter, inte för utomstående yppa sådan Konfidentiell Information (definierat nedan) som Parterna har fått ta del av från den andra Parten med anledning av Avtalet. Vardera Parten ska vidare vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att anställda eller andra personer som behöver ta del av Konfidentiell Information för att Part ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet, använder eller avslöjar Konfidentiell Information för utomstående. Med ”Konfidentiell Information” avses all information (skriftlig såväl som muntlig), inklusive existensen och innehållet i Avtalet, undantaget vad som anges under (a) – (e) nedan: (a) information som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot Avtalet; (b) information som Part hade i sin besittning innan Parten erhöll informationen från den andra Parten med anledning av Avtalet; (c) information som Part på rättmätigt sätt utan begränsningar i rätten att vidarebefordra densamma erhåller från tredje man utanför avtalsförhållandet under Avtalet; (d) information som Part är rättsligt förpliktad att tillhandahålla på grund av tvingande lagstiftning, domstolsbeslut eller beslut av annan myndighet; eller (e) information som Part är förpliktigad att tillhandahålla och/eller offentliggöra till följd av tillämpliga marknadsplatsregler. 10 Ansvarsbegränsning 10.1 Amidos totala skadeståndsansvar enligt detta Avtal ska vara begränsat till direkta skador och per kalenderår till ett sammanlagt belopp motsvarande 100 % av den totala avgiften och betalningar för Tjänsten och Produkter som Kunden har erlagt till Amido under det aktuella kalenderåret. Under inga omständigheter ska Amido vara ansvarigt för indirekta skada, såsom utebliven vinst, inkomstförlust, förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man, ersättningsskyldighet mot tredje man eller andra följdskador. Ansvarsbegränsningen i denna punkt ska inte gälla vid grov vårdslöshet eller uppsåt. 10.2 Kunden är, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, skyldig att framställa krav på ersättning till Amido senast inom tre (3) månader efter det att en skada upptäckts. 11 Avtalstid och upphörande i förtid 11.1 Avtalet börjar gälla vid Kundens registrering av Tjänsten och gäller så länge som Kunden eller dess Användare har ett konto i Tjänsten. 11.2 Part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra Parten: (a) underlåtit att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för Part, förutsatt att den andra Parten inte vidtagit rättelse senast trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande om detta; eller (b) ställt in sina betalningar, begärts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar eller ansökt om företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd. 5 Allmänna Villkor – Version 1.0 – Mars 2023 12 Övriga bestämmelser 12.1 Amido har rätt att göra tillägg till och ändringar i Avtalet. Vid ändring ska Amido underrätta Kunden via Tjänsten och/eller till Kundens kontoägares e-post i skälig tid innan ett tillägg eller en ändring genomförs. En ny version av Avtalet gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Avtalet och blir gällande gentemot Kunden när denne efter sådan tidpunkt, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren. De vid var tid gällande Avtalet och Dokumentationen finns tillgängliga i Tjänsten. Vill Kunden inte acceptera sådan ändring eller tillägg av Avtalet, kan Kunden säga upp Tjänsten genom sådan funktion i Tjänsten. 12.2 Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör och ersätter samtliga skriftliga eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser, överenskommelser samt avtal mellan Parterna som föregått Avtalet. 12.3 Skulle någon bestämmelse i Avtalet (eller del eller tillämpningen därav) vara ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig(t). Istället ska Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtalet ska fortsätta gälla. 12.4 Parts underlåtenhet att tillämpa något villkor enligt Avtalet strikt enligt ordalydelsen ska inte anses innefatta något avstående från någon rättighet enligt Avtalet och underlåtenheten ska inte heller medföra att Parten förlorar rätten att senare påkalla tillämpning av det aktuella villkoret eller annat villkor i Avtalet. 12.5 Part har inte rätt att utan den andra Partens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. 12.6 Varje begäran, notifikation, krav eller annat meddelande enligt Avtalet ska av Part översändas skriftligen till den adress eller den e-postadress som Part meddelat den andra Parten. Sådant meddelande ska anses ha kommit till mottagaren om: (i) lämnat med bud, dagen för överlämnandet; (ii) sänt med rekommenderat brev, tre (3) bankdagar efter avsändandet om avsändaren och mottagaren befinner sig inom Sverige, alternativt fem (5) bankdagar efter avsändandet om avsändaren eller mottagaren befinner sig utanför Sverige; eller (iii) sänt via e-post, såvida inte avsändaren fått något felmeddelande, dagen för avsändandet. 13 Tillämplig lag och tvistelösning 13.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. 13.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för SCC Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg och det svenska språket ska användas i skiljeförfarandet. 13.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul och all information som framkommer under 6 Allmänna Villkor – Version 1.0 – Mars 2023 förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet ska anses vara Konfidentiell Information enligt Avtalet. Part ska emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att på bästa sätt tillvarata sin rätt mot den andra Parten med anledning av tvisten. 13.4 Om Avtalet, eller del därav, överlåts till en tredje person ska sådan tredje person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.